Taisyklės ir sąlygos

 • Svetainės sąlygos ir nuostatos

  • Taisyklės ir sąlygos

 • 1. Bendra

  • Prekybos ir pramogų centro Ozas svetainė, kurią galima pasiekti adresu www.ozas.lt, priklauso NE Property BV (toliau – Įmonė), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3 aukštas, Amsterdamas, Nyderlandai, įregistruota Nyderlandų prekybos rūmuose Nr. 34285470, o uždarajai akcinei bendrovei „Ozantis“, kurios adresas Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius, Lietuva, suteikta teisė naudotis svetaine.

   Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą, kurį galima rasti čia: Informacinis pranešimas yra šių Taisyklių ir sąlygų dalis, kurioje išsamiai aprašoma, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Naudotojų informaciją, kai jie naršo Svetainėje, taip pat jų teisės, susijusios su jų asmens duomenimis. 

   Norėdami naudotis Svetaine, naudotojai turi būti ne jaunesni kaip 14 metų ir sutikti su šiuo Taisyklių ir sąlygų reglamentu.

   Prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis, Naudotojas pripažįsta ir, jei taikoma, sutinka su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, taip pat su kitomis atitinkamomis Svetainės taisyklėmis.

   Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis arba jų dalimi, jokiu būdu nesinaudokite Svetaine.

 • 2. Apibrėžimai

  • 2. Apibrėžimai

   Interneto svetainė

   www.ozas.lt

   Įmonė

   NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdamas, Nyderlandai, registruota Nyderlandų prekybos rūmuose Nr. 34285470, priklausanti „NEPI Rockcastle“ grupei.

   Grupė

   Bet kokie kiti „NEPI Rockcastle“ grupės subjektai. „NEPI Rockcastle“ grupės įmonių sąrašą galite rasti čia: www.nepirockcastle.com

   „NEPI Rockcastle“

   Įmonė, įsteigta pagal Isle of Man teisę, įregistruota Nr. 001211V, kurios registruota buveinė yra Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

   Naudotojas(-ai)

   Bet kuris naudotojas (-ai), naršantis ir (arba) skaitantis, ir (arba) naudojantis, ir (arba) užsiregistravęs Svetainėje ir (arba) užsiprenumeravęs naujienlaiškį.

   Susitarimas

   Reiškia sutartį, sudarytą tarp Naudotojo ir Įmonės pagal šias Taisykles ir sąlygas.

   Trečiosios šalys partneriai

   Trečiosios šalys partneriai – tai partneriai, kurių vardu bendraujame su Naudotojais, ir jie skirstomi į: „NEPI Rockcastle“ grupės prekybos centrų nuomininkus, žiniasklaidos partnerius, bendradarbius ir renginių planuotojus.

   Visas trečiųjų šalių partnerių prekybos ir pramogų centre Ozas sąrašas atnaujinamas kas ketvirtį ir jį rasite čia: - Third Party Partners

   Trečiųjų šalių partneriai neturi prieigos prie Naudotojų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Įmonė gauna išankstinį Naudotojo sutikimą.

   Jungtiniai partneriai

   Įmonės:

   • Boostcom B.V - CRM platformos teikėjas

   • Fullscreen Digital SRL – svetainės kūrimo agentūra

   Pareiškia, kad jie yra bendri partneriai su Įmone, kaip apibrėžta Europos reglamentų nuostatose, ir kad sutarties ar asociacijos objektas yra glaudžiai susijęs su Įmonės įsipareigojimų naudotojams, susijusių su paslaugų teikimu svetainėje, vykdymu.

   Jungtiniai partneriai yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų, prie kurių jie turi prieigą arba kuriuos jie gauna iš Įmonės ar bet kurios kitos grupės įmonės, apsauga.

   Asmens duomenys

   Bet kokia informacija apie Naudotoją, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jo tapatybę, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, informaciją apie tai, ar Naudotojas yra vedęs, ar turi vaikų, vaikų amžių ir t. t., kurią Naudotojas pateikia siekdamas dalyvauti kampanijose, užsiprenumeruoti naujienlaiškį, siųsti nuomones ir pasiūlymus, publikuoti medžiagą ar bet kokiu kitu tikslu.

   Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

   Tai bet koks laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas duomenų subjekto valios pareiškimas, kuriuo jis pareiškimu arba aiškiu teigiamu veiksmu išreiškia sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis.

   Duomenų apsaugos pareigūnas

   Įmonė ir (arba) Jungtiniai partneriai paskiria asmenį, atsakingą už duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo ir duomenų tvarkymo darbuotojų informavimą ir konsultavimą apie jų pareigas pagal teisės aktus, taip pat už duomenų apsaugos teisės aktų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo asmens duomenų apsaugos politikos laikymosi stebėseną, bendradarbiavimą su priežiūros institucija, veikimą kaip kontaktinis asmuo priežiūros institucijai duomenų tvarkymo klausimais.

   Įmonės ar kitų „NEPI Rockcastle“ grupės įmonių kontaktinį asmenį, t. y. duomenų apsaugos pareigūną, galima rasti adresu:

   duomenu.apsauga@nepirockcastle.com

 • 3. Prieiga prie svetainės

  • 3. Prieiga prie svetainės

   Naudotojai gali patekti į Svetainę adresu www.ozas.lt;

 • 4. Susitarimo vykdymas

  • 4. Susitarimo vykdymas

   Prieiga prie Svetainės ir naudojimasis ja reiškia aiškų ir nedviprasmišką Naudotojo sutikimą sudaryti Sutartį, į kurią įtrauktos šios Sąlygos ir nuostatos.

   Sutikdamas su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, Naudotojas pripažįsta, kad bet kokie kiti vėlesni ar tuo pačiu metu prisiimti įsipareigojimai, susiję su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis, yra pakeičiami šiomis Sąlygomis ir nuostatomis. Šios Taisyklės ir sąlygos nesukuria teisių tretiesiems asmenims.

 • 5. Susitarimo trukmė ir nutraukimas

  • 5. Susitarimo trukmė ir nutraukimas

   Susitarimas laikomas sudarytu neribotam laikui.

 • 6. Svetainės naudojimas

  • 6. Svetainės naudojimas

   Naudotojai neturi teisės:

   ·        prisijungti prie Svetainės ir ja naudotis tokiais tikslais ir priemonėmis, kurios laikomos piktnaudžiavimu;

   ·        naudoti Svetainę tokiu būdu arba imtis bet kokių veiksmų, kurie daro ar gali padaryti žalos Svetainei arba pabloginti Svetainės veikimą, prieinamumą ar pasiekiamumą;

   ·        naudoti Svetainę bet kokiu neteisėtu, nesąžiningu ar žalingu būdu arba ryšium su bet kokia neteisėta, nesąžininga ar žalinga veikla;

   ·        naudotis Svetaine kopijuojant, saugant, talpinant, perduodant, naudojant, publikuojant ar platinant bet kokią medžiagą, kurioje yra šnipinėjimo programų, kompiuterinių virusų, Trojos arklių, kirminų ar bet kokios kitos kompiuterinės kenkėjiškos programinės įrangos (arba su ja susijusios);

   ·        be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo vykdyti bet kokią sistemingą ar automatinę duomenų rinkimo veiklą (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų paiešką ir rinkimą), susijusią su Svetaine arba su ja;

   ·        naudoti Svetainėje surinktus duomenis bet kokiai tiesioginei ar netiesioginei rinkodaros veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodarą el. paštu, SMS rinkodarą, telemarketingą ir tiesioginę rinkodarą paštu;

   ·        naudoti Svetainėje surinktus duomenis, kad būtų galima susisiekti su fiziniais, juridiniais ar kitais asmenimis ir subjektais.

 • 7. Asmens duomenų tvarkymas

  • 7. Asmens duomenų tvarkymas

   Bendroji teisinė sistema, reglamentuojanti asmens duomenų apsaugą, yra Europos Sąjungoje taikomas Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas Nr. 679/2016 (toliau –BDAR).

   Svetainė www.ozas.lt naudoja slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų failais renkamus asmeninius duomenis Naudotojas turi susipažinti su slapukų politika, kurią galima rasti čia: Slapukų politika.

   Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės Svetainėje ir ja naudojatės, įskaitant atvejus, kai užsiregistruojate į Įmonės organizuojamas kampanijas per Svetainę, įskaitant tai, kaip galite atšaukti savo sutikimą, rasite Asmens duomenų tvarkymo informaciniame pranešime, kurį rasite čia Informacinė pastaba

 • 8. Intelektinė nuosavybė

  • 8. Intelektinė nuosavybė

   Įmonė paiso kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių ir reikalauja, kad Naudotojai laikytųsi bet kokių Įmonei ar tretiesiems asmenims priklausančių intelektinės nuosavybės teisių.

   Svetainės turinys ir grafika, įskaitant, bet neapsiribojant, visą tekstinį kontekstą, visų esamų ir būsimų paslaugų ir įrenginių techninius šaltinius, priklauso atitinkamai Įmonei ir (arba) jos verslo partneriams. Juos saugo autorių teisės, prekių ženklų teisės ir kiti įstatymai bei sutartys. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už verslo partneriams priklausančių intelektinės nuosavybės teisių, kurios naudojamos Svetainėje gavus jų sutikimą, tikrumą. Jei svetainės turinyje yra konkrečių nuorodų į Įmonės verslo partnerius, jų intelektinės nuosavybės teises arba jų vykdomą verslo veiklą, t. y. rinkodaros kampanijas, produktus ir paslaugas, kainas ir t. t., Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos, kurią pateikia jos verslo partneriai, tikslumą ir teisėtumą, o pastarieji prisiima visą teisinę atsakomybę už tokį turinį.

   Naudodamiesi tam tikromis konkrečiomis Svetainės priemonėmis, kai tai nurodyta, Naudotojai perduoda Įmonei savo intelektinės nuosavybės teises, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainėje paskelbtus tekstus, Svetainėje įkeltus failus.

   Naudotojai privalo laikytis visų galiojančiuose teisės aktuose numatytų Įmonės ir jos verslo partnerių, reklamuojamų Svetainėje, intelektinės nuosavybės teisių. Naudotojams draudžiama naudoti bet kokį Įmonei ar trečiosioms šalims priklausantį atvaizdą, prekių ženklą ar ženklą, jei jie nėra gavę išankstinio raštiško teisėtų savininkų sutikimo.

   Naudotojai gali peržiūrėti, atsisiųsti ir spausdinti Svetainės puslapius tik asmeniniam naudojimui, kuriam taikomi toliau nurodyti apribojimai arba kiti šių Sąlygų ir nuostatų punktai. Naudoti turinį kitais nei asmeniniais tikslais galima tik gavus išankstinį raštišką Įmonės sutikimą ir nurodžius informacijos šaltinį.

   Atsižvelgiant į tai, Naudotojams neleidžiama:

   • perspausdinti Svetainės medžiagą (įskaitant perspausdinimą kitose svetainėse);

   • parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti Svetainės medžiagą;

   • atskleisti visuomenei bet kokią Svetainės medžiagą;

   • atgaminti, dubliuoti, kopijuoti ar naudoti Svetainės medžiagą rinkodaros tikslais;

   • platinti Svetainės medžiagą, išskyrus konkretų turinį arba medžiagą, kurią aiškiai nurodyta platinti.

   Prašymus dėl Svetainės turinio naudojimo kitais nei asmeniniais tikslais galima siųsti adresu Ozo g. 18, Vilnius LT-08243, NEPI Rockcastle arba el. paštu info@ozas.lt

   Šios Taisyklės ir sąlygos nesuteikia Naudotojams jokių teisių, nuosavybės teisių ar interesų, susijusių su Svetaine, kitiems asmenims priklausančiu ir Svetainėje skelbiamu turiniu, prekių ženklais, žymenimis ar kitomis Įmonei priklausančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

   Atsižvelgdama į tai, kad Įmonė nori pagerinti Naudotojų patirtį Svetainėje, ji skatina teikti nuomones ir pasiūlymus; tačiau Įmonė gali naudoti pastabas ar pasiūlymus be jokių įsipareigojimų Naudotojams.

   Nuomonę ir pasiūlymus galima siųsti adresu Ozo g. 18, Vilnius LT-08243 – NEPI Rockcastle arba el. paštu info@ozas.lt

 • 9. Atsisakymai ir perkėlimai

  • 9. Atsisakymai ir perkėlimai

   Jokia situacija, kai Įmonė nesiima skubių veiksmų, kad įgyvendintų vieną iš savo teisių, nebus laikoma tokios teisės ar jos įgyvendinimo atsisakymu.

   Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia ar neveiksminga, kitoms nuostatoms tai neturės įtakos ir jos liks galiojančios bei visiškai pagrįstos ir bus aiškinamos kiek tai leidžia įstatymas.

   Pirmiau aprašytu atveju negaliojanti arba neveiksminga nuostata bus pakeista kita teisiškai pripažinta nuostata, kuri geriausiai atitinka pradinį Įmonės tikslą. Ši nuostata taikoma ir praleidimo atveju.

   Naudotojai negali perleisti savo teisių iš dalies arba visiškai pagal šias Taisykles ir sąlygas.

   Įmonė gali perleisti savo teises bet kuriai savo dukterinei įmonei arba bet kuriai kitai „NEPI Rockcastle“ grupės įmonei, arba bet kuriam su Svetaine susijusiam teisių perėmėjui.

 • 10. Atsakomybės ribos

  • 10. Atsakomybės ribos

   Įmonė pateikia Svetainę tokią, kokia ji yra, su visomis jos ydomis ir tokia, kokia ji yra prieinama, be jokių aiškių ar numanomų garantijų. MES TAIP PAT ATSISAKOME BET KOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT RINKODAROS GARANTIJAS, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TIKSLUMO SPECIALIAM TIKSLUI AR POREIKIUI. MES NEGARANTUOJAME, KAD REZULTATAS, KURĮ GALIMA GAUTI NAUDOJANTIS SVETAINE, BUS VEIKSMINGAS, SAUGUS, TIKSLUS AR ATITIKS NAUDOTOJO REIKALAVIMUS.

   Įmonė negarantuoja, kad Svetainė bus nuolat pasiekiama.

   Jei reikia atlikti techninės priežiūros darbus ir Svetainė yra neprieinama dėl techninės priežiūros priežasčių, Įmonė informuos Naudotoją, kai jis pasieks Svetainę.

   Įmonė nebus atsakinga už interneto ir (arba) tinklo sutrikimus, ypač už sutrikimus, dėl kurių negalima pasiekti Svetainės dėl techninių ar kitų sunkumų, kurių Įmonė negali kontroliuoti, pavyzdžiui, dėl force majeure, trečiųjų šalių kaltės.

   Įmonė neatsako už Naudotojų pateiktus netikslius ir (arba) neteisingus asmens duomenis, ypač už tuos, kuriuos pateikia nepilnamečiai, siekdami sudaryti įspūdį, kad jie yra ne jaunesni nei 16 metų, kad galėtų susikurti Paskyrą Svetainėje.

   Naudotojas pripažįsta, kad Įmonė nekontroliuoja ir neprivalo imtis veiksmų, susijusių su:

   • trečiosios šalies turinį, kurį Naudotojas pasiekia per Svetainę;

   • turinio poveikį Naudotojui, prie kurio prieita per Svetainę;

   • Naudotojo atliekamas Svetainės turinio interpretavimas ar naudojimas;

   • veiksmus, kurių Naudotojas ėmėsi prisijungęs prie Svetainės turinio;

   • nuorodose į kitas svetaines esančios medžiagos ir (arba) informacijos turinį ar tikslumą, autorių teisių laikymąsi, teisėtumą ar padorumą, privatumo politiką ir tokiose svetainėse taikomas taisykles bei sąlygas. Rekomenduojama iš anksto susipažinti su teisinėmis sąlygomis ir kita su asmens duomenų rinkimu susijusia informacija. Čia pateiktos taisyklės taikomos tik šioje svetainėje surinktai informacijai;

   • žalą, atsiradusią dėl klaidų, netikslumų ar neatnaujintos informacijos, paskelbtos Svetainėje ir gaunamos iš išorinių šaltinių;

   • žala, atsiradusi dėl Svetainės gedimo arba dėl to, kad neįmanoma pasiekti tam tikrų Svetainėje paskelbtų nuorodų.

   • Įmonė neatsako už bet kokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę žalą, atsiradusią dėl naudojimosi Svetaine ar negalėjimo ja naudotis.

   • Naudotojas pripažįsta, kad Svetainėje skelbiami produktai ar akcijos priklauso ne Įmonei, o jos verslo partneriams, ir kad rodomos kainos yra informacinio pobūdžio ir gali būti keičiamos iš anksto nepranešus, už ką Įmonė neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Svetainėje rodomi pristatymai, susiję su Svetainėje pateiktais produktais, paslaugomis ir akcijomis, priklauso tik verslo Partneriams, kurie pagal įstatymus yra visiškai atsakingi už pateiktą informaciją.

   • Naudotojas pripažįsta, kad Įmonė neatsako už jokius nuostolius, išlaidas, teisminius procesus, pretenzijas, išlaidas ar kitus įsipareigojimus, jei jie tiesiogiai atsirado dėl šių Taisyklių ir sąlygų nesilaikymo.

   • Naudotojas pripažįsta, kad jei kainos ar kita informacija, susijusi su Įmonės verslo partnerių produktais ir (arba) akcijomis, buvo pateikta neteisingai, Įmonė pasilieka teisę pakeisti Svetainėje pateiktą informaciją, neprisiimdama jokios atsakomybės šiuo atžvilgiu.

   • Naudotojas supranta, kad vaizdai Svetainėje pateikiami kaip pavyzdys, o Įmonės verslo partnerių pristatomi produktai gali skirtis tiek dėl vaizdo, tiek dėl savybių, dizaino pokyčių, ir Įmonė už tai nebus atsakinga.

   • Įmonė garantuoja optimalų Svetainės veikimą tik naudojant „Internet Explorer“ naršyklės 9 versiją (bent jau), „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Safari“.

 • 11. Taikytina teisė

  • 11. Taikytina teisė

   Šioms sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos teisę.

   Šalys taikiai išspręs bet kokį ginčą, susijusį su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, per 15 darbo dienų nuo raštiško Naudotojo pranešimo šiuo klausimu. Jei šalims nepavyksta susitarti, tokį ginčą sprendžia kompetentingas Lietuvos teismas.

   Naudotojai negali atsisakyti savo teisių pagal įstatymą. Bet kokios sutarties sąlygos, panaikinančios arba apribojančios Naudotojų teises pagal įstatymą, jiems neturės teisinių pasekmių.

 • 12. Sąlygų pakeitimai

  • 12. Sąlygų pakeitimai

   Šios Sąlygos ir nuostatos buvo atnaujintos [atnaujinimo data].

   Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu peržiūrėti ir atnaujinti šias Taisykles ir sąlygas. 

   Todėl apsilankę Svetainėje patikrinkite atitinkamą Taisyklių ir sąlygų skyrių, nes nuo paskutinio apsilankymo jis galėjo pasikeisti.

   Jei turite klausimų dėl šiame puslapyje pateiktos informacijos, rašykite mums adresu  duomenu.apsauga@nepirockcastle.com.

   Jei pakeitimas ir (arba) papildymas pažeidžia Naudotojo teises, Įmonė apie tai informuos Naudotoją, išsiųsdama pranešimą su Paskyra susijusiais el. pašto adresais.

   Toliau naudodamasis Svetaine po tam tikrų pakeitimų ir (arba) papildymų įsigaliojimo, Naudotojas sutinka laikytis tokių pakeitimų ir (arba) papildymų.

   JEI NAUDOTOJAS NENORI SUTIKTI SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS, ĮSKAITANT JŲ PAKEITIMUS IR (ARBA) PAPILDYMUS, NAUDOTOJAS TURI NUSTOTI NAUDOTIS SVETAINE.

    

Pereiti į